Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2018.01.01-től

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Szász Sándor egyéni vállalkozó, 2112 Veresegyház, Galagonya utca 59., mint szerző, fotóriporter és jogtulajdonos (továbbiakban: Fotóriporter) által tett ajánlatokra, az általa nyújtott szolgáltatásokra, valamint minden, a szerző által kötött szerződésre.

​1. A honlapon keresztül megrendelhető szolgáltatás:

Előre egyeztetett időpontban vállalt fotóriporteri szolgáltatás.

2. Szerződési feltételek alapfogalmai

2.1 Szerződő felek:

a.  Megrendelő: aki a fotóriporteri szolgáltatást igénybe veszi, annak költségeit megtéríti
b. Fotóriporter: aki megrendelés alapján a fotóriporteri szolgáltatást végzi

Fotóriporter adatai:

Cégnév:                                  Szász Sándor ev.
Székhely:                                2112 Veresegyház, Galagonya utca 59.
Adószám:                               68707020-1-33
Szerződés nyelve:                 magyar
Elérhetőség:                          info@fotomives.hu
Telefon:                                 +3620 231-1070

Fotóriporter vállalja, hogy megfelelő szakértelemmel, a szükséges technikai eszközökkel a tőle telhető legjobb minőségben elvégzi a megrendelt szolgáltatást.

3. Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

A www.fotomives.hu  weboldal böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a honlap használatára és a honlapon keresztül elérhető szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), adatkezelési elveket, és annak minden pontjával egyetért. Egyet nem értés esetén a weboldalt nem használhatja.

​3.1 Szerződés létrejötte és módosítása:
A Szerződés akkor jön létre, ha a Megrendelő a Fotóriporter által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi a weboldalon részletesen meghatározott tartalmú fotóriporteri szolgáltatáscsomag kiválasztásával és megbízási szerződésben való rögzítésével. Ez egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását is jelenti.

3.2 Szerződés megszűnése:
Mindkét fél elállhat a szerződéstől, ha a másik fél megszegte a szerződés bármely pontját, és nem tudnak megállapodni mindkét fél számára megfelelő további feltételekben. Szerződésszerű teljesítés esetén a szerződés akkor szűnik meg, ha mindkét fél kölcsönösen teljesítette kötelezettségeit. A felek kötelezettségei és jogai szerződéskötéskor a megbízási szerződésben kerülnek részletesen rögzítésre.

3.3 Szerzői jog, felhasználási jog:
A képek szerzői joga a Fotóriportert illeti. A Fotóriporternek joga van saját honlapján, nyomtatott kiadványaiban, reklámjaiban felhasználni az általa, megrendelő megrendelésére készített fotókat reklám céllal, referenciaként, kivéve, ha ezt megrendelő a fotózás megkezdése előtt kifejezetten megtiltja egy erre a célra rendszeresített nyilatkozat formájában. Minden egyéb felhasználáshoz a Megrendelő kifejezett hozzájárulása szükséges. Megrendelő szerződés szerinti díjazás ellenében a képekre felhasználási jogot szerez. Joga van saját webes (magánjellegű) profilján (pl. Facebook) felhasználni a szerző vízjelével ellátott képeket, valamint az eredeti méretű képekből korlátlan számú papírképet, ajándéktárgyat készíteni, kizárólag magáncélra. Jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás céljára a képek felhasználása nem engedélyezett. Ilyen célú felhasználás esetén előzetes írásbeli megállapodás, és engedély szükséges a Fotóriportertől a felhasználási feltételekről, a Fotóriporter díjazásáról. Ilyen engedély hiányában a Fotóriporter jogosult Megrendelő ellen jogi lépéseket tenni, és Megrendelő köteles szerző kárát megtéríteni.

4. A megrendelés alapvető feltételei, fizetés, akadályoztatás, késedelem

4.1 Megrendelés létrejötte:
A fotóriporteri szolgáltatás elsődlegesen a www.fotomives.hu weboldalról, a kapcsolatfelvételi űrlap beküldésével kérhető. Eltérő esetben közvetlenül a fotóriporter címére e-mailen vagy postai úton írott, illetve személyes megrendeléssel is megrendelhetőek a szolgáltatások. A megrendelés a telefonos, e-mailen keresztül, illetve személyes találkozón történő egyezetetést követően, a megbízási szerződés aláírásával és a fotózás időpontjának kitűzésével, valamint a kiválasztott szolgáltatáscsomaghoz kapcsolódó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegű foglaló kifizetésével kerül véglegesítésre (esküvőfotózás megrendelése esetén a foglaló összege a vállalkozói díj 10%-a), amiről előlegszámla készül. A szerződés teljesítése esetén, a Fotóriportert megillető megbízási díj a foglaló összegével csökken, melyről végszámla készül. A foglaló, mint szerződést biztosító kötelezettségvállalás nem kerül visszatérítésre a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén, kivéve, ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős (vis maior), vagy mindkét fél felelős. Ezen esetekben a foglaló visszajár a Megrendelő részére.

4.2 A Megrendelő hozzájárulása:
A fotóriporteri szolgáltatás természetéből adódóan a Megrendelő a megrendeléssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Fotóriporter a Megrendelőről, illetve annak családtagjairól, esküvőfotózás esetén a násznépről fényképeket készítsen a Megrendelő saját célú felhasználására. A honlap látogatója, mint Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Fotóriporter a Megrendelő által megadott és a felek közötti szolgáltatás igénybevétele során rögzített adatokat nyilvántartsa. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság előírásai alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig vagy a hírlevélről történő leiratkozásig kezeljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban további információt az adatvédelmi nyilatkozat tartalmaz.

4.3 Ha a fotóriporteri szolgáltatást akadályozó tényező merül fel:
A felek kötelesek egymást értesíteni minden olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését befolyásolja. Mindkét félnek törekednie kell a probléma megoldására és a megegyezésre.

4.4 Fizetési feltételek:
Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatás szerződés szerinti teljes díját legkésőbb a fényképek átadásakor megfizeti a Fotóriporternek. Az árak minden esetben magyar forintban vannak megadva, a szolgáltatás díjának kifizetése a Fotóriporter részére készpénzben történik.

4.5 Fizetési határidő:
A Megrendelő a fényképek elkészülését követően, legkésőbb azok átvételekor egyenlíti ki a szolgáltatás díját a Fotóriporter részére. Az elkészült fényképeket legkésőbb a fotózás teljesítését követő 30. naptári napon belül át kell venni.

4.6 A képek átadása:
A Fotóriporter a képeket a megrendelt csomagnak megfelelő darabszámban válogatás és feldolgozás után (fényerő, színkorrekció, bőrretus stb.), nagyításra alkalmas minőségben, ad át a Megrendelő részére. A retusált képek a fotózás teljesítése után 21 naptári napon belül készülnek el. A Fotóriporter a képeket eredeti méretben és internetes nézőkép méretben (hosszabbik oldal 1000 px) is átadja megrendelő részére. A kisméretű nézőképeket logóval ellátva, az eredeti méretű képeket jelzés és felirat nélkül, így azokból korlátlan számú papírkép készíthető. A retusált és átadott fényképek oldalaránya 3:2.

4.7 A megrendelt csomagon felüli fényképekre vonatkozó kitételek:
A megrendelt csomagban található fényképek darabszáma minden csomagnál egyedileg meghatározott. A meghatározott darabszámon felül lehetőség van további fényképek megrendelésére is, melynek díja 1.000ft/kép. A csomagon felül megrendelhető képek mennyisége korlátlan (például: ha a megrendelt csomagban 15db kép szerepel és a Megrendelő ezen felül még 10db képet szeretne, akkor a fizetendő díj a megrendelt csomag ára+10×1.000ft).

5. Egyéb rendelkezések:

  • A Megrendelő hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Fotóriporter semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal.
  • Megrendelő elfogadja, hogy a szerződés szerinti teljesítést követően a Fotóriporter felé további követeléssel nem élhet.
  • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
  • Fotóriporter a szolgáltatás nyújtása alatt a részére közvetlenül felróható okból a Megbízó számára okozott károkért kizárólag és legfeljebb a szerződésben szereplő megbízási díj összegéig felel.