ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2023.04.15-től

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a fotomives.hu weboldalon található ajánlatokra, a honlap tulajdonosa (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokra, valamint minden-, a Szolgáltató által kötött szerződésre. A megrendelése véglegesítése előtt kérjük figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön kifejezetten elfogadja az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) teljes tartalmát, amely maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő szerződés (a továbbiakban: Szerződés) részét képezi. A Szerződés létrejöttével Ön kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint hozzájárult.

1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

1.1 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra, amely fotomives.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül, elektronikus úton történik. A weboldalon történő megrendelést és vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza. A weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF 9. pontjában meghatározott módon.
1.2 A felek között a szolgáltatás és a szolgáltatással elérhető eredmény megvásárlásával magyar nyelven létrejött Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Szolgáltató a szerződéskötésről a Megbízó által a megrendelés során megadott e-mail címre visszajelzést küld, amelyet Megbízó kifejezetten elfogad és elismer a szerződéskötés visszaigazolásaként.
1.3 A Szerződés megkötésére távollevők között kerül sor, amelyre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.
1.4 A Megbízó, a weboldalon történő megrendelés során, önkéntesen megadja Szolgáltató részére a szerződéskötéshez szükséges adatait (teljes név, állandó lakcím, édesanyja neve, születési hely és idő), amelyeket a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott körben és a közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezel.
1.5 A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2. SZERZŐDÉS NYELVE

2.1 A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve magyar.

3. A SZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓJA

3.1 Cégnév: Szász Sándor ev.
3.2 Székhely: 2112 Veresegyház, Galagonya utca 59.
3.3 Adószám: 68707020-1-33
3.4 Nyilvántartási szám: 52134016
3.5 Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Pest vármegyei Kormányhivatal
3.6 Elérhetőség: info@fotomives.hu
3.7 Telefon: +3620 231-1070

4. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVEVŐI

4.1 A szolgáltatást jogosult igénybe venni és a szolgáltatás során készült fényképeket, fotókönyvet átvenni minden 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, cselekvőképes személy, továbbá minden olyan 18. életévét be nem töltött kiskorú személy, aki a rendelkezik a jelen Szerződés megkötésére vonatkozó és ahhoz szükséges, jogszerűen megtett, törvényes képviselőjének (szülő, gyám) írásbeli hozzájárulásával (a továbbiakban: Megbízó).
4.2 Megbízó a szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatás során készült – a weboldalon feltüntetett és Megbízó által szabályszerűen megrendelt csomagok szerinti – fotókönyv és fényképek átvételére akkor jogosult, ha a weboldalon található felületen a megrendelését szabályszerűen leadja és kifizeti a teljes díjat, illetve elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Szolgáltatás megrendeléséhez regisztráció nem szükséges, de ajánlott.

5. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, AZ IDŐPONTFOGLALÁS MENETE ÉS A FÉNYKÉPEZÉS IDŐPONTJÁNAK KIVÁLASZTÁSA

5.1 A szolgáltatás a Szolgáltató által nyújtott – a weboldalon feltüntetett csomagok szerinti – fényképészeti-, az ezzel kapcsolatos fotográfiai utómunkák elvégzésével együttes szolgáltatások összessége és a weboldalon feltüntetett és Megbízó által szabályszerűen megrendelt fotózási csomagok szerinti fotókönyv és fényképek megvalósítása, szolgáltatása (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás).
5.2 Megbízó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy a Szolgáltató önkéntes és egyoldalú döntése alapján, saját alkotói szabadsága szerinti beállításban és – a weboldalon feltüntetett csomagok szerinti – példányszámban-, fotókönyv esetén méretben jogosult és köteles a Szolgáltatást nyújtani.
5.3 A Fényképezés időpontja a felek által a jelen Szerződés megkötését követően együttesen meghatározott naptári napon, azonban – a Szolgáltató saját alkotói szabadságán belül – a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott kezdési időponttól a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott befejezési időpontig tartó időintervallum.
5.4 A Fényképezés időpontja- és a csomag kiválasztásának első lépése az Időpontfoglalás oldalon található foglalási naptár kitöltése és elküldése a Szolgáltató felé, mely ingyenes, fizetési kötelezettséggel nem jár. A Foglalás beérkezése után a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel és a szabad helyek- és időpontok függvényében közösen meghatározzák a Fényképezés idejét és helyszínét. A foglalás akkor válik véglegessé, amikor a megrendelő kifizette a Szolgáltatás teljes díjának egy bizonyos – Szolgáltatásonként eltérő – részét előleg formájában – a fizetendő előleg nagysága a Fotózási csomagoknál látható. A Díj beérkezése után a Szolgáltató rögzít az időpontot a saját foglalási rendszerében és ettől az időponttól kezdve az időpont más Megrendelő számára nem érhető el.
5.5 A fényképezés helyszíne és időpontja a felek által együttesen meghatározott helyszín.
5.6 A Szolgáltató fenntartja a jogot a Fényképezés kezdési időpontjának és a helyszínének a megváltoztatására.
5.7 A Szolgáltató fenntartja a jogot a kültéren történő Fényképezés időpontjának a megváltoztatására abban az esetben, ha az időjárás és/vagy a fényviszonyok a Fényképezés megtartását nem teszik lehetővé. Az erről való döntés Szolgáltató saját döntése szerinti joga, amelyet köteles Szolgáltató a Fényképezés időpontja előtti naptári nap délután 16 (tizenhat) óráig közölni Megbízóval. Megbízó kifejezetten tudomásul veszi és kijelenti jelen ÁSZF elfogadásával, hogy az időjárási körülmények vis maiornak minősülnek, így Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik az időjárási körülmények, jelenségek következtében beállt károkért. Amennyiben az időjárási körülmények Szolgáltató diszkrecionális döntése okán nem teszik lehetővé a Fényképezés megtartását az eredeti időpontban, úgy a Fényképezés megtartására a felek kötelesek egymással a jóhiszeműség és tisztesség jegyében kölcsönösen egy másik naptári napot meghatározni.
5.8 Amennyiben a Megbízó a Fotózási csomagban található fotókönyvtől eltérő méretű/minőségű/oldalszámú fotókönyvet szeretne rendelni, ezt a foglalás véglegesítésével egy időben vagy a fotókönyv véglegesítése idején is megteheti írásban. Előző esetben a Szolgáltatás oldalán található „Extra fotókönyv rendelés” sor alatt található checkbox-ok segítségével, utóbbi esetben pedig írásban.
5.9 Ajándékutalvány vásárlása: a Megrendelő saját részre vagy ajándékba Ajándékutalványt vásárolhat úgy, hogy az Ajándékutalvány termékoldalon kiválasztja az utalvány(ok) összegét, megadja a megajándékozott(ak) (vagy saját) e-mail címét, a nevét és opcionális üzenetét. Sikeres fizetést követően az Ajándékkártya kiküldésre kerül a megadott e-mail címre, a címzett a kártyán található kuponkódot tudja felhasználni a Szolgáltatás megrendelése során (lásd: 8.2 pont).
5.10 Voucher vásárlása: a Megrendelő saját részre vagy ajándékba Vouchert – ajándékutalványt vásárolhat úgy, hogy a Voucher – ajándékutalvány termékoldalon a legördülő menü segítségével kiválasztja kívánt Szolgáltatást. A Voucher fizikai termék, fizetés után személyesen vagy postai úton vehető át (lásd: 8.4 és 8.5 pontok).

6. A FÉNYKÉPEZÉS IDŐPONTJA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

6.1 Annak érdekében, hogy a Szolgáltató által képviselt minőségi szintet a Szolgáltató nyújtani tudja, jelen ÁSZF elfogadásával a Megbízó kifejezetten kijelenti és elfogadja, hogy Szolgáltató saját alkotói szabadsága szerinti önkéntes és egyoldalú döntése alapján a fényképezés ideje alatt készült nyers fényképekből a Szolgáltató választja ki azokat a fényképeket, amelyek egy részén fotográfusi utómunkát végez, illetve a fotókönyv készítéséhez felhasznál, továbbá amelyeket – a megrendelt fotózási csomagban meghatározott keretben – a Megbízó által elérhetővé és webgalériában kiválaszthatóvá tesz.
6.2 A retusált fényképek és a fotókönyv a fotózás napja után legkésőbb 90 (kilencven) naptári napon belül kerülnek átadásra. Ennél későbbi teljesítés esetén a Szolgáltató köteles a Megbízót szóban vagy írásban haladéktalanul értesíteni.
6.3 A Szolgáltató által előválogatott – ún. nyers – képek a fotózást követő 2 héten belül csak a Megrendelő számára nyilvános-, jelszóval védett webgalériába kerülnek feltöltésre, aminek megtörténtéről a Megrendelő e-mail üzenetben értesül.
6.4 A webgalériából a Megrendelő köteles 1 héten belül kiválasztani és elküldeni a Szolgáltató részére azokat – a megrendelt csomagnak megfelelő darabszámú – a fényképeket, melyek kidolgozását kéri és amelyek egy része-, vagy egésze szerepel a fotókönyvben.
6.5 Abban az esetben, ha a Megrendelő a választott csomagban található képek darabszámán felül is igényel fotókidolgozást, képenként 1.500 ft (egyezerötszáz forint) díjat köteles megfizetni a választott csomag árán felül, a fotókönyv átadásának napján.
6.6 A Szolgáltató a fotókönyv legyártatása előtt a webgaléria külön könyvtárába feltölti az elkészült tervet, amiről a Megrendelőt e-mail üzenetben értesítni, amiben a Megrendelő korlátlan alkalommal módosításokat eszközölhet (többek között, de nem kizárólagosan a feliratok helye, oldalak elrendezése, a borító- és a belső oldalak kialakítása módosítható). A fotókönyv a legyártás után az roncsolásmentesen nem módosítható, ezért a fotókönyv legyártásának folyamata kizárólag a Megbízó kifejezett írásos beleegyezése után indul.
6.7 A Szolgáltató az elkészült fényképeket a megrendelésnek megfelelő darabszámban, válogatás és feldolgozás után (fényerő, színkorrekció, bőrretus stb.), nagyításra alkalmas minőségben, eredeti- és internetes nézőkép méretben (hosszabbik oldal 1000 px) adja át a Megbízónak digitális formátumban (.jpg), a Szolgáltatás díjának teljes megfizetése utáni 24 órán belül, online, e-mail üzenetben elküldött letöltési linken keresztül. Az átadott fényképek oldalaránya 3:2. Az elkészült fotókönyv átadása személyesen, vagy postai szállítással történik, az előzetesen egyeztetettek alapján. A Szolgáltató az elkészült fotókönyvet és a megrendelt fényképeket 1 évig őrzi meg. Az elkészült fényképek a Szolgáltató webgalériájában 3 (három) hónapig érhetőek el az átadástól számítva, majd törlésre kerülnek.
6.8 A letöltési link 7 napon keresztül érhető el. Amennyiben a Megrendelő ez idő alatt nem tölti le a fényképeket, úgy térítésmentesen újabb letöltési linket igényelhet a Szolgáltatótól.

7. A SZOLGÁLTATÁS ÁRA (DÍJ) ÉS A FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1 Megbízó köteles legkésőbb a Fényképezés kezdő időpontjáig a Szolgáltatónak saját kezeihez készpénzben, online (bankkártyával) vagy az MKB Bank Nyrt.-nél vezetett, 10102093-29468051-00000003 számú bankszámlájára (a továbbiakban: Bankszámla) átutalással megfizetni azt a nettó összeget, mint a Szolgáltatásért járó díjat (a továbbiakban: Díj), amely a Weboldalon a terméknél, fotózási csomagnál feltüntetésre került (Szolgáltatások esetén előleg-, míg Ajándékutalvány vagy Voucher esetén a teljes Díj). Átutalás esetén a megfizetés időpontja a Szolgáltató Bankszámláján történő jóváírás időpontja. A Díj a rendelés időpontjában érvényes nettó ár, amely forintban értendő és – tekintettel arra, hogy Szolgáltató alanyi adómentes (AAM) így – nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásnál és/vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a Szolgáltató hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Megbízót az új adatokról. A Megbízó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést vagy lehetőséget biztosít arra, hogy bármelyik fél elálljon a Szerződéstől. Szolgáltatások esetén a teljes Díj megfizetése legkésőbb a Fotókönyv átadásakor történik készpénzben, Online fizetéssel vagy előre utalással, melyről a Szolgáltató végszámlát állít ki.
7.2 Fizetés bankkártyával: a Termékek és Szolgáltatások árát, illetve az előleget online a Paylike szolgáltatón keresztül lehet kifizetni. A Paylike a világ összes jelentős kártyatársaságában tagsággal rendelkező pénzintézet, amely POS-os és online bankkártya-elfogadást szolgáltat egyéb piacok mellett hazánkban is. A Paylike független a magyar bankoktól, így bármely banknál vezetett számláról el tudja számolni a webáruházaknak utalandó összeget. A tranzakció a Megbízók számára INGYENES, a szolgáltatásért a Szolgáltató fizet. Bankkártyája adatai a legszigorúbb biztonsági rendszerben futnak át és nem lesznek rögzítve, így is csökkentve a visszaélések lehetőségét. A weboldalon leadott a rendelési folyamat során a fizetéshez érve átirányítjuk a Paylike biztonságos oldalára, melyet magyar nyelven fog tudni használni, követve a képernyő utasításokat, a megadott, erre a célra kialakított weboldalon kezdheti meg a fizetési folyamatot. Ezt követően meg kell adnia a kártyán szereplő kártyabirtokos nevét, a kártya számát és érvényességét, valamint a hitelesítő CVC2/CVV kódját – a honlapon ábrákkal segítik, hogy a kért adatokat hol találja a kártyán. Az adatok bevitele után az érvényesítő gombra kattintva pár másodpercen belül meg is történik a tranzakció, melynek sikerességéről Önt is tájékoztatják a képernyőn. A Paylike a Magyar Nemzeti Bank Nettó Nemzeti Elszámolás Rendszerének tagjaként forintban számol el. A Paylike magyarországi fiókja jelenleg 4 féle kártyát tud elfogadni. Fizetésre alkalmas bankkártyák a Paylike rendszerében a Visa, Visa Electron, MasterCard és a MasterCard Maestro.
7.3 Fizetés banki átutalással: a megrendelés leadása után elküldésre kerül a díjbekérő, amely alapján megbízó előzetesen kiegyenlíti a Termék árát vagy a Szolgáltatáshoz tartozó előleget.
7.4 2 órát meg nem haladó Szolgáltatás (Fotózási csomag) megrendelése esetén a Megbízó fogyasztó a Fotózás kezdő időpontja előtt legkésőbb 4 naptári nappal (96 órával) történő jogszerű elállása/felmondása esetén a megfizetett Díj teljes egészében visszajár a Megbízó fogyasztónak, míg a 4. (negyedik) naptól kezdődően a Díj nem jár vissza, amelyet Megbízó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és nyugtáz. A fentiek alól kivétel képez az esküvőfotózás (All inlcusive csomag), melyre egyedi visszamondási szabályzat érvényes.
7.5 A karácsonyi szezonban (október 1. – december 31. közötti időszakban) és/vagy a 3 (három) órát elérő vagy meghaladó Szolgáltatás (Fotózási csomag) megrendelése esetén a Megbízó fogyasztó a Fotózás kezdő időpontja előtt legkésőbb 8 naptári nappal (192 órával) történő jogszerű elállása/felmondása esetén a megfizetett Díj teljes egészében visszajár a Megbízó fogyasztónak, míg a 8. (nyolcadik) naptól kezdődően a Díj nem jár vissza, amelyet Megbízó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és nyugtáz. A fentiek alól kivétel képez az esküvőfotózás (All inlcusive csomag), melyre egyedi visszamondási szabályzat érvényes.
7.6 Esküvőfotózás (All inclusive csomag) megrendelése esetén a Megbízó fogyasztó jelen Szerződés megkötését követő 14 (tizennégy) naptári napon belüli jogszerű elállása/felmondása esetén a megfizetett Díj teljes egészében visszajár a Megbízó fogyasztónak, míg a 15. (tizenötödik) naptól kezdődően a Díj nem jár vissza, amelyet Megbízó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és nyugtáz.
7.7 A fentiek alól kivételt képeznek azok a gyártásra még el nem küldött fotókönyvek, melyek a Szolgáltatás oldalán található „Extra fotókönyv rendelés” blokkban lettek megrendelve (lásd: 5.8 pont), ebben az esetben ezeknek a fotókönyveknek a teljes díja visszatérítésre kerül a Megbízó részére.
7.8 A még fel nem használt Voucher, Ajándékutalvány vásárlása esetén a Megbízó fogyasztó jelen Szerződés megkötését követő 14 (tizennégy) naptári napon belüli jogszerű elállása/felmondása esetén a megfizetett Díj teljes egészében visszajár a Megbízó fogyasztónak, míg a 15. (tizenötödik) naptól kezdődően a Díj nem jár vissza, amelyet Megbízó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és nyugtáz.
7.9 A fentiektől a Szolgáltató saját hatáskörében – a Megbízó fogyasztót hátrányosan nem érintve – eltérhet.
7.10 A Megbízó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és elismeri, hogy amennyiben a Megbízó Szolgáltatás megrendelése esetén legkésőbb a fotókönyv átadásának időpontjáig a Díjat kétséget kizáróan igazolt módon nem fizeti meg vagy nem teljes egészében fizeti meg a Szolgáltatónak úgy Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni és kártérítést követelni.
7.11 A Szolgáltató és a Megbízó között kötött Szerződés a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséig, a szolgáltatás teljesítéséig tartó határozott időtartamra jön létre.
7.12 Megbízónak jogában áll a Weboldalon kiválasztott és megrendelt fotózási csomagban meghatározott kereten felül, a Fényképezés során készült és a Szolgáltató által – jelen ÁSZF 5.4. pontjában meghatározottak alapján, a Szolgáltató saját alkotói szabadsága szerinti önkéntes és egyoldalú döntésével elérhetővé és kiválaszthatóvá tett – fényképek közül további fénykép(ek) megrendelésére és a Weboldalon a terméknél, fotózási csomagnál feltüntetésre került áron történő megvásárlására az ÁSZF jelen pontjában meghatározottak szerint.

8. KUPONKÓD, VOUCHER, AJÁNDÉKUTALVÁNY

8.1 Megbízó a megrendelés során jogosult Kuponkód és Voucher felhasználására – utóbbi esetben már egyeztetett időpont birtokában -, amely oly módon történik, hogy a megrendelés során a KOSÁR-ban vagy a PÉNZTÁR-ban a KUPONKÓD mezőbe a felhasználni kívánt kuponkódot beírja, majd a „KUPON BEVÁLTÁSA” gombot megnyomja. Az Kuponkód által biztosított kedvezmény értékének teljes összege a Megbízó által kiválasztott és Termék vagy Szolgáltatás árának (Díj) végösszegéből levonásra kerül és Megbízó csak – amennyiben a megrendelés során felhasznált ajándékutalvány értéke a Díjat teljes egészében nem fedezi – az ekként meghatározott (esetleges) különbözet megfizetésére köteles a jelen ÁSZF 7. pontjában meghatározottak szerint.
8.2 Megbízó a megrendelés során jogosult Ajándékutalvány felhasználására, amely oly módon történik, hogy már egyeztetett időpont birtokában a megrendelés során a KOSÁR-ban az AJÁNDÉKUTALVÁNY SZÁMA mezőbe a felhasználni kívánt ajándékutalvány számát beírja, majd a „BEVÁLTÁS” gombot megnyomja. Az Ajándékutalvány értékének teljes összege a Megbízó által kiválasztott és megrendelt fotózási csomag árának (Díj) végösszegéből levonásra kerül és Megbízó csak – amennyiben a megrendelés során felhasznált Ajándékutalvány értéke a Díjat teljes egészében nem fedezi – az ekként meghatározott (esetleges) különbözet megfizetésére köteles a jelen ÁSZF 7. pontjában meghatározottak szerint. Az ajándékutalványon szereplő összeg korlátlan Megrendelés során felhasználható a rajta szereplő egyenleg erejéig. Az Ajándékutalvány érvényességi ideje a vásárlástól számított 1 naptári év, ezen időszakot követően az Ajándékutalványon található kuponkód érvényét veszti és nem használható fel tovább a Szolgáltatás Díjának teljes- vagy részleges kiegyenlítésére. Ajándékutalvánnyal újabb Ajándékutalvány nem vásárolható.
8.3 A vásárlás során a Kuponkód, a Voucher és az Ajándékutalvány kombinációja is érvényesíthető, amennyiben a Szolgáltató erről másképp nem rendelkezik.
8.4 A Voucher csak és kizárólag a rajta feltüntetett Szolgáltatásra váltható be a vásárlás napjától számított 1 naptári éven belül fel kell használni – a Fotózásnak ezen időintervallum alatt kell megtörténnie.
8.5 A speciális alkalmakra készült Voucherek (Valentin napi ajándékutalvány, Anyák napi ajándékutalvány, Karácsonyi ajándékutalvány, Húsvéti ajándékutalvány) a vásárlástól számított 1 éven belül használhatóak fel, de azon belül csak a meghatározott (rajtuk feltüntetett) időpontokban.
8.6 A Megbízó fogyasztó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és elismeri, hogy a lejárati időn kívül a Voucheren és az Ajándékutalványon levő kuponkódok felhasználása nem lehetséges (lásd: jelen Szerződés 8.2 és 8.4 pontjai).

9. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

9.1 A lefoglalt időpont véglegesítése: Megbízó a jelen Szerződés 5.4 pontja szerint adhatja le megrendelését, az időpontfoglalás a Díj vagy előleg Szolgáltató számlájára történő beérkezése után válik véglegessé. A megrendelés elküldése után e-mailben útján kapja meg a Megbízó a megrendelt szolgáltatás (Fényképezés) adatait tartalmazó levelet.
9.2 Visszaigazolás: Szolgáltató minden a Weboldalon történt megrendelésről (szerződéskötésről) e-mailes visszajelzést küld a Megbízó által a megrendelés során megadott e-mail címre. Jelen ÁSZF elfogadásával Megbízó kifejezetten elismeri és nyugtázza, hogy Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megbízó által a megrendelés során szolgáltatott adatok helyességéért, így a Megbízó által megadott e-mail cím helyességéért sem. Megbízó a megrendelést követően egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap a szerződéskötés visszaigazolásáról. Amennyiben a visszaigazoló e-mail a megrendelést követő 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg, úgy Megbízó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

10. SZÁLLÍTÁS

10.1 A Fényképezés során a Weboldalon feltüntetett és a Megbízó által szabályszerűen megrendelt fotózási csomag(ok) szerinti fényképek Megbízó részére történő szállításának kötelezettsége, illetve az azzal kapcsolatos valamennyi költség a Szolgáltatót terheli, ez alól csak a Voucher jelent kivételt, melynek szállítási költségét a Megbízó fizeti. A szállítás postai úton, futárszolgálattal vagy a Megbízó által személyesen történhet.

11. SZAVATOSSÁG

11.1 Egy fotókönyv akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a Szolgáltató weboldalán feltüntetett paramétereknek, feltüntetett paraméterek hiányában pedig a digitális fényképkidolgozás és –feldolgozás műszaki standardjának. Csekély jelentőségű hibák nem jogosítanak szavatossági igény érvényesítésre. A Megbízó a fotókönyv szembetűnő, különösebb figyelem nélkül észlelhető hibáit, a szállítást követően haladéktalanul, a hiba pontos leírásával írásban köteles kifogásolni. A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős, a látható hibák későbbi érvényesítése kizárt. Amennyiben a hiba ilyen módon nem, vagy csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Megbízó árleszállítást igényelhet, utóbbi esetben a megbízási Díj egy része a Megrendelőnek visszafizetésre kerül a fotókönyv visszaszolgáltatására után.

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek egyebekben a törvényi szavatossági szabályok irányadóak. A fotókönyv oldalai és borítói digitális fotóelőhívó géppel készülnek valódi fotópapírra. A berendezések rendszeresen kalibrálva vannak, a levilágítás színmenedzsmenttel történik, a nyomatok minősége folyamatosan azonos. A nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet a számítógép monitorján, a tv-képernyőn, a telefon-kijelzőn tapasztalttól. A nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet az otthoni nyomtatón, és egyéb más úton készült papírképekétől, legfőképp a képkorrekciós eljárással készült papírképektől. A fenti indokokra való tekintettel képminőséggel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el. A szerkesztő szoftverrel megszerkesztett oldalak széléből a gyártás során néhány milliméter lemarad, ezért a kész könyv minimálisan kisebb lehet, mint az előzetesen bemutatott oldalak.

12. JOGNYILATKOZATOK

12.1 Megbízó kifejezetten tudomásul veszi és nyugtázza, hogy a Szolgáltató kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget. Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.
12.2 Megbízó minden, az általa a Fényképezés helyszínén és annak teljes időtartama alatt okozott kárért felelős.
12.3 Megbízó a Fényképezésen saját felelősségére vesz részt, Szolgáltató a Fényképezésen bekövetkező – Szolgáltatónak fel nem róható – kárért felelősséget nem vállal.
12.4 Megbízó által a Fényképezésen saját eszközei, felszerelése, ruházata használatából eredő hiányosságokért és minőségi hibákért, illetve az azokban a Fényképezés ideje alatt bekövetkező károkért Szolgáltató semmi nemű felelősséget nem vállal.
12.5 Annak érdekében, hogy a Szolgáltató a Fényképezés teljes ideje alatt a Szolgáltató által képviselt minőségi szintet tartsa, a Megbízó köteles Szolgáltató szakmai utasításait követni, azzal, hogy Szolgáltató a Fényképezés ideje alatt bekövetkező természeti, időjárási jelenségekből, vis maior helyzetekből adódó, a minőséget befolyásoló behatásokért felelősséget nem vállal.
12.6 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Fényképezést a Szolgáltató helyett, a Szolgáltató által kijelölt és megbízott, más Szolgáltató nyújtsa. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna. Abban az esetben, amennyiben a Szolgáltató előre nem látható okból (vis maior) kifolyólag nem tudja a Fényképezést megtartani és arra más szolgáltatót sem tud megbízni, úgy Szolgáltató köteles a Megbízó által megfizetett Díjat a Megbízó által a Díj megfizetéskor használt bankszámlaszámra 3 (három) banki munkanapon belül átutalással teljes egészében visszatéríteni, azzal, hogy Szolgáltató a Megbízó által már megfizetett Díjon felül semmilyen más költséget nem köteles a Megbízónak megfizetni.
12.7 Megbízó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy jóhiszemű legjobb tudomása szerint saját és a Fényképezésen modellként részt vevő kiskorú személy egészségi és fizikai állapota alapján a Fényképezésen való részvételre alkalmas, annak akadálya nincs. Megbízó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti és szavatolja, hogy a Fényképezésen önkéntes és szabad akaratából vesz részt, illetve a Fényképezésen modellként részt vevő kiskorú személy esetében a kapcsolatos, a hatályos jogszabályok szerinti szükséges engedélyek, hozzájárulások birtokában van, így a kiskorú személynek a Fényképezésen modellként való részvételének törvényes akadálya nincs.

13 SZERZŐI JOG

13.1 A Fényképezés során a Szolgáltató által készített fényképek a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. Azokat a Megbízó kizárólag Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatják fel (terjesztés, nyilvános előadás, nyilvános közvetítés, átdolgozás, kiállítás, publikáció, prezentáció, oktatás, értékesítés, többszörözés stb.) üzleti céllal. Szolgáltató, mint cég, mint jogi személy, fenntartja magának a jogot, hogy a Fényképezésen készült felvételek (fényképek) felhasználása felett részleges jogot gyakoroljon: a Szolgáltató kérheti, de akár le is tilthatja a saját kreditjeinek megjelölését a készült fényképek felhasználásakor, így Megbízó köteles lehet kreditet adni a Szolgáltatónak, azaz a Megbízó ekkor köteles megjelölni a Szolgáltatót a fénykép felhasználásainál a publikációja során. A Fényképezés során készült fényképek közösségi médiában történő felhasználása esetén a Megbízó köteles minden esetben a fényképeken jól látható helyen és módon feltüntetni a ,,#fotomives” feliratot. Jogtalan és jelen ÁSZF ponttal ellentétes, abba ütköző felhasználás esetén felhasználásonként a Szolgáltató 250.000 Ft – azaz kettőszázötvenezer forint – használati díjra jogosult, amelyet jelen ÁSZF elfogadásával Megbízó kifejezetten elismer, nyugtáz és vállal megfizetni.

14. A MEGBÍZÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG

14.1 Voucher, Ajándékutalvány vásárlása esetén Megbízó fogyasztó jogosult a szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül – indokolás nélkül – gyakorolni elállási vagy felmondási jogát abban az esetben, amennyiben a Voucheren, Ajándékutalványon található kuponkódok még nem lettek felhasználva. Ha a szerződés megkötésére a Megbízó fogyasztó tett ajánlatot, a Megbízó fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. Az elállási és felmondási jog jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megbízó fogyasztó nyilatkozatát az itt meghatározott 14 napos határidő lejárta előtt, tehát legkésőbb a szerződéskötést követő 14. napon ajánlott küldeményként postára adja a Szolgáltató részére (székhelye: 2112 Veresegyház, Galagonya u. 59.). A Megbízó fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási és felmondási jogot a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban gyakorolta. Amennyiben a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül a Voucheren és Ajándékutalványon található kuponkód fel lett használva Szolgáltatás vagy Termék vásárlására, abban az esetben a továbbiakban a vásárlásra a Szolgáltatásokra és Termékre vonatkozó elállási és felmondási jog vonatkozik (lásd: jelen Szerződés 14.2 – 14.4 pontja).
14.2 Szolgáltatás (Fotózási csomag) megrendelése esetén a Megbízó fogyasztó jogosult a Fotózás kezdő időpontja előtt legkésőbb 4 naptári nappal (96 órával) – indoklás nélkül – gyakorolni elállási vagy felmondási jogát. Ha a szerződés megkötésére a Megbízó fogyasztó tett ajánlatot, a Megbízó fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. Az elállási és felmondási jog jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megbízó fogyasztó a nyilatkozatát az itt meghatározott 4 naptári napos határidő lejárta előtt, tehát legkésőbb Fotózás időpontját megelőző 4. naptári napon e-mailben elküldi a Szolgáltató részére az info@fotomives.hu e-mail címre. A Megbízó fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási és felmondási jogot a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban gyakorolta. A fentiek alól kivétel képez az esküvőfotózás (All inlcusive csomag), melyre egyedi visszamondási szabályzat érvényes.
14.3 Amennyiben a Fotózás időpontja a karácsonyi szezonra (október 1. – december 31.) esik, és/vagy a 3 (három) órát elérő vagy meghaladó a Szolgáltatás (Fotózási csomag) megrendelése esetén a Megbízó fogyasztó jogosult a Fotózás kezdő időpontja előtt legkésőbb 8 naptári nappal (192 órával) – indoklás nélkül – gyakorolni elállási vagy felmondási jogát. Ha a szerződés megkötésére a Megbízó fogyasztó tett ajánlatot, a Megbízó fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. Az elállási és felmondási jog jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megbízó fogyasztó a nyilatkozatát az itt meghatározott 8 naptári napos határidő lejárta előtt, tehát legkésőbb Fotózás időpontját megelőző 8. naptári napon e-mailben elküldi a Szolgáltató részére az info@fotomives.hu e-mail címre. A Megbízó fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási és felmondási jogot a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban gyakorolta. A fentiek alól kivétel képez az esküvőfotózás (All inclusive csomag), melyre egyedi visszamondási szabályzat érvényes.
14.4 Esküvőfotózás (All inclusive csomag) megrendelése esetén Megbízó fogyasztó jogosult a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül – indokolás nélkül – gyakorolni elállási vagy felmondási jogát. Ha a szerződés megkötésére a Megbízó fogyasztó tett ajánlatot, a Megbízó fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. Az elállási és felmondási jog jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megbízó fogyasztó nyilatkozatát az itt meghatározott 14 napos határidő lejárta előtt, tehát legkésőbb a szerződéskötést követő 14. napon ajánlott küldeményként postára adja a Szolgáltató részére (székhelye: 2112 Veresegyház, Galagonya u. 59.). A Megbízó fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási és felmondási jogot a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban gyakorolta.
14.5 A Megbízó fogyasztó ezen elállási és felmondási jogát a jelen pontban (illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében) megtalálható nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A nyilatkozatminta a jelen ÁSZF végén is megtalálható.
14.6 Amennyiben a Megbízó fogyasztó a jelen pontnak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A jelen pontnak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Megbízó fogyasztónak visszajáró összeget a Megbízó fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Megbízó fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azzal, hogy a Megbízó fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
14.7 Amennyiben a Megbízó a meghatározott időintervallumban nem él elállási és felmondási jogával, illetve a Fotózáson nem jelenik meg, az előleg Díja nem kerül visszatérítésre (lásd: jelen Szerződés 7.4 – 7.8 pontja).
14.8 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint fogyasztónak nem minősülő Megrendelőnek a Weboldalon történt megrendelés visszavonására (elállásra) a megrendelés napját követő munkanap 17:00 óráig van lehetősége e-mail útján (e-mail cím: info@fotomives.hu). A Ptk. szerint fogyasztónak nem minősülő megrendelőt ezt követően nem illeti meg elállási jog. Amennyiben az ilyen megrendelő mégis eláll a szerződéstől az itt meghatározott határidőn túl, úgy meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek összege 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint
14.9 A fotókönyv megrendeléstől a Ptk. 395.§. (1) bek. szerinti elállás kizárt, mivel a fotókönyvek a Megbízó által megadott adatoknak megfelelően és személyes igényei szerint készülnek (lásd: jelen Szerződés 6.6 pontja). A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet részletezett elállási jog a Szolgáltató internetes áruházban elérhető termékek esetében nem illeti meg a vásárlót, mert minden termék a vásárló személyéhez kötött, a vásárló utasításai alapján, kifejezett kérésére, a vásárló saját digitális fotóival ellátva kerül legyártásra. A fentiek alól kivételt képeznek azok a gyártásra még el nem küldött fotókönyvek, melyek a Szolgáltatás oldalán található „Extra fotókönyv rendelés” blokkban lettek megrendelve (lásd: 5.8 pont).

15. PANASZKEZELÉS

15.1 Megbízónak jogában áll Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élni. Megbízó esetleges panaszát e-mailban (e-mail cím: info@fotomives.hu) vagy postai úton ajánlott levélben (székhelye: 2112 Veresegyház, Galagonya u. 59.) juttathatja el Szolgáltatónak. Szolgáltató a hozzá eljuttatott panaszokat 8 (nyolc) napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről Megbízót 8 napon belül tájékoztatja. Amennyiben a Szolgáltató a Megbízó fogyasztói panaszát elutasítja, úgy Megbízó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni:
Baranya vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés vármegyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu
Fejér vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar vármegyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Heves vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom vármegyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
Nógrád vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest vármegyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu
15.2 A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
  • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
  • a testület döntésére irányuló indítványt,
  • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás (Szolgáltató) írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a törvényben előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
15.3 A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
15.4 Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
15.5 A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

16. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

16.1 Jelen ÁSZF bármely pontjának érvénytelensége a szerződés és az ÁSZF többi pontjának érvényességét nem érinti, így amennyiben jelen ÁSZF bármely pontja érvénytelen úgy a szerződés további pontjai érvényben és hatályban maradnak és az érvénytelen rendelkezés helyébe az alkalmazandó érvényes rendelkezés lép.

17. EGYÉB KIKÖTÉSEK

17.1 A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult – egyoldalúan – megváltoztatni. Az ÁSZF esetleges módosítása a Weboldalon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.
17.2 A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
17.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan a Ptk., az Elkertv. és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatályos és vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:


Budapest, 2023. április 15.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google